Terapeuta zajęciowy

Specjalista prowadzący różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów. Jego główne zadania to przeciwdziałanie powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacja ubytków funkcji oraz pomaganie pacjentom przystosować się do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej. W trakcie zajęć terapeutycznych, terapeuta zajęciowy pracuje wraz z pacjentem nad różnymi pracami manualnymi, takimi jak prace ogrodnicze, wikliniarskie, dziewiarskie, krawieckie, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp. Naucza pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, ułatwiającym czynności życia codziennego, i kształtuje u nich umiejętności samodzielnego życia.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325907

Synteza:

Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej.

Zadania zawodowe:

  • nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych;
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich;
  • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe);
  • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.;
  • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia;
  • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią (np. zgłaszanie lekarzowi przypadków samowolnego oddalenia się chorego psychicznie, pogorszenia jego stanu zdrowia lub prób samobójczych);
  • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
  • zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego (udzielanie informacji jedynie za zgodą lekarza odpowiedzialnego za stan zdrowia chorego);
  • przestrzeganie przepisów bhp, obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć oraz przepisów ppoż., w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.

Dodatkowe zadania zawodowe:

sprawowanie funkcji kierowniczych i organizacyjnych (np. organizowanie i prowadzenie pracowni lub oddziału terapii zajęciowej).