Technik Sterylizacji Medycznej

Technik Sterylizacji Medycznej jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i sterylności sprzętu medycznego oraz przygotowywanie go do zabiegów.

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321104

Synteza:

 • Wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej z uwzględnieniem specyfiki poddawanych tym procesom narzędzi;
 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi oraz zasad aseptyki i antyseptyki;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej urządzeń i narzędzi zgodnie z przepisami prawa;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
 • przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sterylizacji medycznej.