Technik Dentystyczny

Technik Dentystyczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymanie sprzętu i narzędzi stomatologicznych oraz wykonywanie prostej diagnostyki i zabiegów stomatologicznych pod nadzorem lekarza dentysty.

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie zaocznym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321402

Synteza:

 • Wykonuje – zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa – laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii, takie jak: protezy zębowe, aparaty ortopedyczno-szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia, z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie modeli gipsowych protez dolnych i górnych, wymiana uszkodzonych zębów w protezie;
 • wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki, regulacji zębów i zgryzu (klamry);
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami bhp (aparaty do topienia metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych typów, szlifierki);
 • prowadzenie dziennika pracy – zgodnie z instrukcją obowiązującą w przychodni protetycznej – i ewidencji wykonanych zabiegów;
 • kontrolowanie i ocenianie, przy udziale kierownika pracowni, wykonywanych w laboratoriach prac protetycznych pod kątem ich zgodności z zaleceniami lekarza, stosowanych materiałów, wygody i użyteczności pacjenta;
 • kontrola i pomoc przy wykonywaniu prac technicznych w pracowni, ocena wykonania technicznego pracy (jakość pracy, dokładność, wygląd estetyczny, koszty);
 • przekazywanie gotowych prac do lekarzy stomatologów i innych zleceniodawców, zgodnie z obowiązującym w zespole stomatologicznym trybem przekazywania i odbioru prac;
 • regulacja i dopasowywanie do indywidualnych właściwości poszczególnych protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja;
 • ewidencja i kontrola czasu pracy oraz użytych do zabiegów materiałów i urządzeń (dokumentacja pracy i materiałowa);
 • przygotowywanie pacjenta, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki, do stosowania protez i innych urządzeń uzupełniających i korygujących wady uzębienia oraz dbałości o ich stan;
 • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, propagujących zapobieganie wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.