Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Prowadzi szkolenia BHP, kontroluje przestrzeganie przepisów BHP oraz opracowuje procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325509
Synteza:
 • Przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń;
 • bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie;
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Zadania zawodowe:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy;
 • ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia oraz ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń wynikających z użytkowania narzędzi ręcznych, maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej, rozpoznawanie zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych oraz wdrażanie procedur zapobiegających zidentyfikowanym zagrożeniom;
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali całego zakładu pracy oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy;
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym: przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadku, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy) oraz przyczyn występowania chorób zawodowych, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ich występowania w przyszłości;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniających obowiązujące normy oraz przepisy określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • współpracowanie z służbami pracowniczymi w zakładzie pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizowanie okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym oraz terminologią związaną
  z eksploatacją obiektów technicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bhp.