Technik Administracji

Technik Administracji jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją, kontaktem z klientami oraz wykonywanie różnych czynności administracyjnych w firmie.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 334306

Synteza:

 • Wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej administracji;
 • obsługuje klienta w jednostkach administracji; udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych;
 • redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe i protokoły;
 • sporządza projekty umów, regulaminów i procedur postępowania;
 • odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji w jednostkach administracji publicznej, bierze udział w postępowaniach administracyjnych.

Zadania zawodowe:

 • obsługiwanie klienta w jednostkach administracji, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, m.in. na podstawie prawa pracy i prawa administracyjnego, w tym: sporządzanie umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy, opracowywanie regulaminów pracy, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów;
 • przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych;
 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego
  w jednostkach administracji publicznej, w tym: wszczynanie postępowania
  i prowadzenie rozpraw administracyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków, informowanie stron o ich prawach i obowiązkach oraz o wynikach postępowania;
 • wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych;
 • przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji, w tym dokonywanie selekcji danych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej oraz obliczanie i interpretowanie podstawowych miar statystycznych;
 • przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych, w tym m.in. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych oraz opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych i wyników badań;
 • archiwizowanie dokumentów;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 • obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej oraz korzystanie
  z programów komputerowych w pracy biurowej;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • obsługiwanie klienta w języku obcym;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych