Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny, zawód ten polega na pomaganiu pacjentom w codziennych czynnościach oraz opiece nad nimi. Opiekunowie medyczni pomagają pacjentom przy poruszaniu się, jedzeniu, kąpieli oraz przy innych czynnościach dnia codziennego.

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 532102

Synteza:

 • W sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Zadania zawodowe

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracowanie z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomaganie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem i wydalaniem;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia
  w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
 • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej.